Istnieje możliwość realizacji wyjazdów w ramach umów zawartych w ramach innych wydziałów niż macierzysty, pod warunkiem otrzymania zgody koordynatora wydziałowego danego wydziału oraz instytucji zagranicznej.

Możliwy jest także wyjazd do uczelni, której nie ma na liście. Warunkiem jest uczestnictwo wybranej uczelni w programie Erasmus+ oraz zawarcie umowy międzyinstytucjonalnej związanej z realizacją przez Politechnikę Lubelską programu Erasmus+ pomiędzy Politechniką Lubelską a daną instytucją zagraniczną. 

Szczegółowe zasady zawierania umów międzyinstytucjonalnych reguluje Zarządzenie Nr R-35/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 września 2017 r.
 
Poniżej znajduje się lista aktualnych umów międzyinstytucjonalnych podpisanych przez Politechnikę Lubelską.